The Enlightenment Movement

De Tijd van Verlichting

Een bekend gezegde is “de geschiedenis herhaalt zich”, wat meestal aangeeft dat we weinig hebben geleerd van het verleden.
Maar vaak kunnen we het grotere plaatje pas goed zien als we ver genoeg uitzoomen.
En pas dan zien we soms dat er veel grotere ontwikkelingscycli in het spel zijn.


Als we eens heel sterk uitzoomen op de ontwikkeling van ons Universum, kunnen we zien dat er twee grote stromingen lopen door de twee Galactische Familielijnen waaruit alle “humanoïde” beschavingen zijn voortgekomen.

De ene familielijn is die van het Lyra systeem, die bekende beschavingen van de Pleiaden, Orion en wat wij de Annunaki noemen omvat en een pad heeft gekozen waarin mentale en intellectuele evolutie meer centraal stond.
En de andere familielijn is die van het Vega systeem, dat bekende beschavingen van Sirius en Zeta omvat en een pad heeft gekozen waarin spirituele en emotionele evolutie meer centraal stond.

 

Sommige van deze beschavingen hebben een soort voltooiing bereikt in de integratie van beide aspecten en staan op de drempel om naar een andere fase van evolutie te gaan.
Net als de mensheid op Aarde, wij dus.

Wij zijn een interessante mix van deze twee galactische familielijnen en één van de redenen dat er zoveel bekijks is vanuit het universum is omdat we op de drempel staan van een lange periode van integratie en balancering van beide aspecten.

We staan niet alleen op een nexuspunt in onze aardse evolutie, maar het is ook een nexuspunt van vele galactische (en karmische) cyclische histories die samenkomen in een enorme smeltkroes van verbindingen.

Laten we een moment terugkijken naar onze eigen recente geschiedenis en een klein stukje terughalen uit een belangrijke periode ... het Tijdperk van Verlichting.


Het Tijdperk van Verlichting (the Age of Enlightenment)

Het tijdperk van de Verlichting, ook wel het tijdperk van de Rede genoemd, was een intellectuele en filosofische beweging in Europa tijdens de 17e en 18e eeuw.
Het werd gekenmerkt door een focus op de rede en individualisme die ideeën van vooruitgang, vrijheid en gelijkheid promootte en de traditionele autoriteit in die tijd aanvocht. 
In tegenstelling tot wat je vandaag de dag zou denken bij het woord Verlichting, streefden de denkers uit die tijd ernaar om wetenschappelijke methoden en rationeel onderzoek toe te passen op alle aspecten van het menselijk leven, waaronder politiek, religie, filosofie en sociale ordening.

Centraal in de Verlichting stond het geloof in de kracht van de menselijke rede (denkvermogen) om de wereld te begrijpen en te verbeteren.
Filosofen als John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau en Immanuel Kant benadrukten het belang van kritisch denken bij het nastreven van kennis. 
Ze pleitten voor religieuze tolerantie, politieke hervormingen en de scheiding van kerk en staat, waarbij ze het gezag van monarchen, aristocraten en religieuze instellingen ter discussie stelden. 

De ideeën van de Verlichting speelden een cruciale rol bij het vormgeven van de grote politieke revoluties aan het einde van de 18e eeuw, waaronder de Amerikaanse, Franse (Europese) en Russische revoluties, die streefden naar een democratisch bestuur gebaseerd op de principes van individuele rechten en volkssoevereiniteit.

De Verlichting had een grote invloed op de Westerse beschaving en legde de basis voor de moderne liberale democratie met haar nadruk op rede, analyse en logica. 
Hoewel de Verlichting niet zonder tegenstrijdigheden en beperkingen was, is het erfgoed ervan nog steeds bepalend voor ons begrip van de wereld en ons streven naar een rechtvaardigere, rationelere en meer verlichte samenleving.

De Verlichting viel samen met de Wetenschappelijke Revolutie, die betrekking heeft op een periode van grote wetenschappelijke vooruitgang en veranderingen in het denken over de natuurlijke wereld en die ruwweg plaatsvond tussen de 16e en 18e eeuw. Het was een tijd waarin traditionele overtuigingen en theorieën over het universum, de natuur en het menselijk lichaam werden betwist en vervangen door nieuwe ideeën op basis van empirisch bewijs en observatie.

De Wetenschappelijke Revolutie wordt door een aantal belangrijke kenmerken getypeerd:

 • Verschuiving naar empirische observatie
  Eén van de bepalende kenmerken van de Wetenschappelijke Revolutie was de toenemende nadruk op empirische observatie als basis voor het begrijpen van de wereld.
  Dit was een verschuiving van filosofie, innerlijk weten en intuïtie naar een definitie van het bestaan die uitsluitend gebaseerd was op zintuiglijke waarneming van de fysieke realiteit.

 • Ontwikkeling van de nieuwe Wetenschappelijke Methode
  In deze periode was er een systematische ontwikkeling van de wetenschappelijke methode, die de nadruk legde op experimenten, observatie, hypothesevorming en testen, met belangrijke figuren als Sir Francis Bacon

 • Enorme vooruitgang in de astronomie
  Misschien wel een van de beroemdste aspecten van de Wetenschappelijke Revolutie was de revolutie in de astronomie, met figuren als Copernicus, Kepler en Galilei die baanbrekende ontdekkingen deden die de basis legden voor het moderne heliocentrische model (de aarde beweegt rond de zon).

 • Enorme vooruitgang in de natuurwetenshappen
  Tijdens de Wetenschappelijke Revolutie werd ook aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van de natuurkunde, met figuren als Isaac Newton die de wetten van beweging en universele zwaartekracht definieerden, wat een revolutie teweegbracht in ons begrip van hoe objecten bewegen en met elkaar in wisselwerking staan.

 • Verspreiding (en controle) van (Wetenschappelijke) Kennis
  De Wetenschappelijke Revolutie werd ook gekenmerkt door de verspreiding van wetenschappelijke kennis door middel van publicaties, waarbij nieuwe ideeën onder wetenschappers werden verspreid binnen de beslotenheid van wetenschappelijke genootschappen.

Over het geheel genomen markeerden het tijdperk van de Verlichting en de Wetenschappelijke Revolutie een transformatieve periode in de geschiedenis van de mensheid, die de basis heeft gelegd voor de moderne wetenschap en ons begrip van de (natuurlijke) wereld op diepgaande manieren heeft gevormd door deze te valideren middels uitsluitend zintuiglijke waarneming.

Hoewel de Wetenschappelijke Revolutie en de periode die wij kennen als de Renaissance elkaar gedeeltelijk overlapten, dateert het grootste deel van de Renaissance van vóór het tijdperk van de Verlichting. 

Francis Bacon truth can never be reachedDe Renaissance (14e tot 17e eeuw)

De Renaissance was bij uitstek een culturele en intellectuele beweging die in de 14e eeuw in Italië begon en zich in de eeuwen daarna over heel Europa verspreidde.
Ze werd gekenmerkt door een grote interesse in klassieke kunst, muziek, literatuur, architectuur en filosofie gebaseerd op het oude Griekenland en Rome.
De Renaissance bracht op veel gebieden grote vooruitgang, waaronder kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap.
Belangrijke figuren uit de Renaissance zijn Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaël en Niccolò Machiavelli.

Samengevat

Waar de Renaissance meer gericht was op culturele ontwikkelingen (intuïtief-emotioneel), was het tijdperk van de Verlichting, gevolgd door de Wetenschappelijke Revolutie, vooral bezig met de vooruitgang van de wetenschap en de ontwikkeling van de wetenschappelijke methode (intellectueel-mentaal).
Ondanks de overheersende gerichtheid op rede en rationalisme waren er in het tijdperk van de Verlichting enkele individuen en bewegingen die de mystieke of spirituele dimensies van de menselijke ervaring onderzochten.
Een paar verlichtingsdenkers, zoals Emanuel Swedenborg, verdiepten zich in mystieke ervaringen en spirituele sferen, waarbij ze wetenschappelijk onderzoek vermengden met mystieke inzichten, alchemie en esoterische tradities, die echter grotendeels buiten het reguliere filosofische debat werden gehouden.

De Verlichting bekritiseerde de traditionele bronnen van autoriteit en machtsverhoudingen, zoals de monarchie, de kerk en aristocratische privileges, en pleitte voor meer individuele rechten en vrijheden.
Het daagde de autoriteit van gevestigde kerken en religieuze hiërarchieën uit en propageerde een meer persoonlijke en directe relatie met God/Bron.
Deze bewegingen droegen bij aan belangrijke sociale en culturele veranderingen, elk in hun eigen context.

De Verlichting legde tevens de basis voor grote politieke revoluties over de gehele wereld, waarbij democratische hervormingen en de verspreiding van wetenschappelijke kennis werden geëist.

Russische Pugatsjev-opstand (1773 - 1775)

De Pugatsjevs Opstand, in gang gezet door Yaik Kozakken onder leiding van Yemelyan Pugatsjev, ontstond te midden van wijdverspreide ontevredenheid in het Russische Rijk na de machtsovername van Catharina II, gevoed door grieven zoals hoge belastingen, pestepidemieën en oorlog.
De aanvankelijke doelen van de opstand, de bevrijding van de boeren en directe communicatie met de machthebbers, veranderden in een wereldwijde beweging voor vrijheid en gelijkheid, die op alle continenten weerklank vond in de strijd voor eerlijk bestuur.

Amerikaanse Revolutie (1775-1783)

De Amerikaanse Revolutie werd beïnvloed door Verlichtingsideeën over natuurlijke rechten, representatieve overheid en het sociale model.
Veel van de grondleggers van de Verenigde Staten, zoals Thomas Jefferson en Benjamin Franklin, werden beïnvloed door de filosofie en het wetenschappelijk denken van de Verlichting.
Het succes van de Amerikaanse Revolutie tegen de Britse overheersing diende als een voorbeeld en inspiratie voor latere revolutionaire bewegingen.

Franse Revolutie (1789-1799)

De Franse Revolutie werd sterk beïnvloed door de Verlichtingsidealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar ook door sociale en economische misstanden.
Verlichtingsfilosofen als Voltaire, Rousseau en Montesquieu bekritiseerden de monarchie, aristocratie en kerk en legden zo de basis voor revolutionaire veranderingen.
Het doel van de Franse Revolutie was om de absolute monarchie omver te werpen en een republiek op te richten gebaseerd op principes van volkssoevereiniteit en burgerschap.

Russische Revolutie (1917)

Hoewel de Russische Revolutie veel later plaatsvond dan de Amerikaanse en Franse Revoluties, werd ze ook beïnvloed door de Verlichting als ook door andere zaken die te maken hadden met controle, macht en economie.
De Russische Revolutie van 1917, in het bijzonder de Bolsjewistische Revolutie onder leiding van Vladimir Lenin, wilde het tsarenrijk omverwerpen en een socialistische staat vestigen op basis van marxistische principes.

Hoewel de Wetenschappelijke Revolutie en de Verlichting slechts indirect de politieke revoluties in Amerika, Frankrijk en Rusland veroorzaakten, droegen ze wel bij aan een andere intellectuele manier van denken die een revolutionaire nieuwe manier van denken voor sociale verandering bevorderde.
Deze revolutionaire verschuiving in het denken hervormde op zijn beurt politieke, sociale en economische systemen en heeft blijvende invloed gehad op de moderne geschiedenis.

Beide bewegingen benadrukten het belang van individuele rechten en het vermogen tot persoonlijke groei door middel van rede, onderwijs en spirituele ervaring.
Beide bewegingen daagden gevestigde gezagsstructuren uit, zowel politiek, religieus als intellectueel.

En als we nu naar de huidige stand van zaken in de wereld kijken, lijkt het er toch sterk op dat we in de volgende cyclus zijn aangekomen!Evolutie vs Revolutie

The real revolution is the evolution of consciousness

De tekenen zijn overduidelijk dat de mensheid aan de vooravond staat van een grote transformatie die enorme veranderingen in onze wereld teweeg gaat brengen in een gigantisch hoog tempo.
Hoewel evolutie en revolutie twee verschillende concepten zijn, hebben ze een vergelijkbare uitkomst ... systemische veranderingen in verschillende contexten waaronder biologie, sociologie, economie, technologie, politiek, spiritualiteit (religie) en nog veel meer.
Het grote verschil is de manier waarop de veranderingen zich aandienen, de snelheid waarmee ze plaatsvinden en de hoeveelheid weerstand die het proces ondervindt vanuit de verschillende belanghebbenden.

Misschien zou je kunnen zeggen dat Revolutie het proces is van Evolutie die haar weg baant door Weerstand.

Hoewel het steeds gemakkelijker wordt om te zien en te voelen waar we naartoe gaan, is het niet zo gemakkelijk om er een tijd of datum op te plakken, omdat deze veranderingen meer met timing te maken hebben.
In het algemeen wordt gezegd dat dit jaar 2024 staat voor voorbereiding op wat komen gaat, het als het ware (her)plaatsen van de 'knooppunten' op de cruciale plekken van het netwerk, evenals vele veranderingen en voorbereidingen op sociaal, economisch, politiek en juridisch niveau.

Dit zal zich voortzetten in het daaropvolgende jaar, 2025, wat tevens een geweldig jaar is voor voorlopers en voortrekkers, omdat elke grote verandering altijd eerst wordt geadopteerd door een paar mensen die het verder naar de voorgrond brengen.
Dit jaar zal ook een jaar zijn waarin we veel grote veranderingen en grote vernieuwingen kunnen verwachten te worden aangekondigd of geïntroduceerd, veel dingen in de pioniersfase, de opstartfase, waardoor het zichtbaar wordt in onze fysieke werkelijkheid en het proces van aanpassing in gang gezet kan worden.

Het idee is dat in het jaar 2026 grote veranderingen zullen komen voor de meerderheid van de wereldbevolking, met daarnaast het besef van contact met buitenaardse beschavingen en het 'bewijs' dat het echt is, gevolgd door grote, onmiskenbare waarnemingen van schepen in 2027.

Alles verandert, en dit is dus een zeer dynamische tijd, inclusief de timing, zelfs als het een jaar of twee langer zou duren, dan nog komen de veranderingen in een ongelooflijk korte periode.
Op kosmische schaal is 250 aardse jaren als een momentopname.

Ook al is de hoeveelheid verandering enorm, het proces voelt als een evolutie, vooral omdat het voelt alsof de toekomst voor ons, voor de mensheid, buitengewoon veelbelovend is.
Wij zijn 'super exited' en kunnen niet wachten tot deze veranderingen in onze fysieke realiteit zichtbaar worden.

Veel liefs
~ Philip en JacquelineThe rubber band analogy

We have used, to describe this transformation on your planet, what is called the rubber band analogy. 
If you take one of your rubber bands and draw it very far back, let us say into negativity, as you have in the past, you will recognize that the farther back you have drawn into negativity, when you finally decide to let it go, it will snap that much farther and that much faster into the positive side.

And therefore we see your civilization as truly being on the brink, truly being on the threshold of monumental and instantaneous and inspirational change in a positive direction.
Much of what you may now perceive to be the violence that is escalating on the surface of your planet, from our perspective, is simply your civilization getting the last vestiges of its, shall we say, tantrums out of its system before you make the change.

You are now bubbling all this negativity up to the surface. 
No longer is it being covert.
No longer are you pushing it down into your subconscious, and being secretive about this idea. 
You are bringing it all out into the open, so that you can display before everyone these ideas.

And so that everyone can truly see what is going on and say to themselves ...
"Is this the type of world we really desire, or do we desire something else? 
Perhaps a world of harmony, a world of peace.”

And reclaiming your birthright of creatorhood, of ecstasy. 
Because you are made in the image of the Infinite. 
And what that means is that you are an infinite creator as well.

~ Bashar 18 January 88

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more