Wil je dat we ons vertonen?
Featured

Wil je dat we ons vertonen?


De originele bron van deze informatie is van Mr. Jean Ederman, uit Frankrijk, die in het veld van de luchtvaart werkzaam is. Hij geeft aan een militair jet piloot te zijn geweest, een luchtverkeersleider en vliegveld manager, en ‘Masters’ te hebben in economie. Hij geeft ook aan een aantal afwijkende ervaringen te hebben gehad vanaf zijn 6e jaar, met later een aantal UFO waarnemingen en contacten met ET’s.
Hij schrijft: “… nadat ik geleerd heb mezelf te projecteren in een plaats in de aanwezigheid van welwillende buitenaardsen, ontving ik de volgende boodschap …”

 

Buitenaardse boodschap aan de mensheid

Elk van jullie wenst te leven in vrije wil en in het ervaren van geluk. Je vrije wil hangt af van de kennis die je hebt van je eigen kracht. Je geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt.
Het is niet onze taak jouw toekomst aan te passen, zonder dat jij daarvoor gekozen hebt. Beschouw deze boodschap als een wereldwijd referendum (volksraadpleging) en jouw antwoord als een stembiljet.

Noch jullie wetenschappers, noch jullie religieuze leiders, noch jullie politieke leiders spreken met kennis over bepaalde onverklaarde gebeurtenissen in jullie luchtruim en daarbuiten, waar de mensheid al duizenden jaren getuige van is. Om de waarheid te kunnen vinden, is het nodig zaken te kunnen waarnemen zonder het filter van je geloof of dogma’s, hoe respectabel deze ook mogen zijn.
Een groeiend aantal van jullie anonieme onderzoekers, ontdekken nieuwe paden van kennis en komen zeer dicht bij de realiteit. Vandaag de dag wordt jullie beschaving overspoeld met informatie waarvan slechts een klein gedeelte, de minst beroering gevende, onder het publiek worden verspreid.

Houd in je achterhoofd dat wat in jullie geschiedenis als belachelijk of onwaarschijnlijk werd beschouwd, vaak mogelijk en werkelijkheid geworden is, met name de laatste 50 jaar.
Wees je ervan bewust dat de toekomst nog verrassender zal zijn. Je zal zowel het ergste als het beste ontdekken.
Velen van jullie bestuderen onze verschijningen als lichtpunten in de nacht, zonder de weg te wijzen. Vaak denken jullie in termen van objecten, terwijl het allemaal gaat om bewuste wezens.

 

WIE ZIJN WIJ?

Net als biljoenen anderen in dit universum, zijn wij bewuste wezens, die sommigen ‘buitenaardsen’ noemen, hoewel de realiteit subtieler is. Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, behalve ten aanzien van het ervaren van bepaalde stadia van evolutie.
Zoals met elke andere georganiseerde maatschappij, bestaat er een hiërarchie binnen onze relaties. Onze relaties zijn echter gebaseerd op de wijsheid van verschillende rassen. Het is met de toestemming van deze hiërarchie, dat we ons tot jou richten.

Zoals de meesten van jullie, zijn wij op zoek naar ons ‘superieure wezen ’of ‘staat van zijn’. Daarom zijn wij geen goden of minder dan goden, maar zo goed als jullie gelijken in deze kosmische club (‘Cosmic Brotherhood’). Fysiek gezien verschillen wij iets van jullie maar de meeste van ons hebben mensachtige vormen.
We zijn niet enkel slechts opmerkzaam, alert, maar net zo bewust als jullie. Ons bestaan is een realiteit, maar de meesten van jullie nemen het nog niet waar, omdat we het grootste deel van de tijd onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en instrumenten.

We willen graag deze leegte vullen op dit moment in jullie geschiedenis. We hebben deze collectieve beslissing genomen aan onze kant, maar dat is niet genoeg – we hebben jouw beslissing ook nodig.
Door deze boodschap kunnen jullie de beslissers worden. Jij, persoonlijk! We hebben geen menselijke vertegenwoordiging op aarde die je zou kunnen helpen met je beslissing.

 

WAAROM ZIJN WE NIET ZICHTBAAR?

In bepaalde fasen van de evolutie, ontdekten kosmische ‘mensen’ bepaalde wetenschappelijke principes over materie. Onder andere gestructureerde dematerialisatie en materialisatie.
Jullie mensheid heeft dit in een paar laboratoria bereikt, in nauwe samenwerking met andere buitenaardse wezens – ten koste van gevaarlijke compromissen die opzettelijk verzwegen worden voor jullie door sommige van jullie vertegenwoordigers.
In aanvulling op de gestructureerde of op ruimtevaart gebaseerde objecten of fenomenen bekend in jullie wetenschappelijke gemeenschap als ‘UFO’s’, bestaan er in essentie multidimensionale gebouwde ruimteschepen die deze uitgebreide capaciteiten bezitten.

Vele menselijke wezens hebben visueel, auditief, tastbaar en psychisch contact gehad met zulke schepen, waarvan sommigen, (een voorzichtige constatering) onder de invloed zijn van verborgen krachten die over jullie regeren, die wij vaak aanduiden met de term ‘de derde partij’. De relatieve schaarste van jullie observaties is het gevolg van de gedematerialiseerde gesteldheid van deze schepen. Doordat jullie niet in staat zijn ze waar te nemen, kunnen jullie hun bestaan ook niet bevestigen. Wij begrijpen dit volkomen.

De meeste waarnemingen die plaatsvinden, zijn geregeld op individuele basis om de individuele ziel te raken, en geen invloed uit te oefenen of binnen te dringen in enig georganiseerd sociaal systeem.
Dit is de opzet vanuit de verschillende rassen die jullie omringen, maar met een verscheidenheid aan redenen en resultaten. Er zijn negatieve multidimensionale wezens die een aandeel hebben in de uitvoering van de heerschappij in de schaduw van een regering die gevormd is uit een kleine groep rijke en invloedrijke personen die alle macht heeft, waar geheimhouding gemotiveerd wordt door hun verlangen om hun bestaan onbekend te houden.

Voor ons, wordt geheimhouding gemotiveerd door de vrije wil van de mens, zodat mensen in staat zijn hun eigen zaken te regelen, om technische en spirituele volwassenheid op eigen kracht te bereiken. Hoe dan ook, het binnentreden van mensen in de familie van galactische beschaving wordt erg gewaardeerd.
We kunnen midden op de dag verschijnen om deze vereniging te laten plaatsvinden, maar dat hebben we tot nu toe niet gedaan, omdat te weinig van jullie hier oprecht naar verlangd hebben, door onwetendheid, onverschilligheid, of angst, en omdat de urgentie van de situatie het niet rechtvaardigde.

 

WIE BEN JIJ?

Jij bent de afstammeling van vele tradities die door de tijden heen wederzijds zijn verrijkt door elkaars bijdragen. Jullie doel is te verenigen, met respect voor deze diverse afkomsten, en om een gezamenlijk doel te verwezenlijken, een gezamenlijk project. Jullie culturen zorgen voor de afstand tussen jullie, omdat jullie hier veel meer belang aan hechten dan jullie diepere, innerlijke ‘zijn’.
De vorm of gedaante, is aangenomen belangrijker te zijn dan de essentie van jullie subtiele natuur.

Degenen die aan de macht zijn, die de verschillen van vorm benadrukken, vormen een bolwerk tegen enige vorm van positieve verandering.
Jou wordt nu gevraagd, aan de identificatie van de vorm, het gedaante, voorbij te gaan,  intussen nog steeds respect hebbende voor zijn rijkdom en schoonheid. Het bewustzijn te begrijpen áchter de vorm, staat ons toe van alle mensen in hun verscheidenheid te houden.

Vrede betekent niet simpelweg: geen oorlog maken. Vrede zal bestaan uit wat jullie, collectief, in realiteit zijn: een broederschap. De oplossingen om dit te bereiken nemen af, de oplossing die het kan versnellen is een open contact met een ander ras, wat de weerspiegeling zou zijn van wat jullie zijn in een diepere realiteit.
Met uitzondering van zeldzame gebeurtenissen, had onze tussenkomst in het verleden met opzet weinig invloed op jullie vermogen om gezamenlijke en individuele beslissingen te nemen over jullie eigen toekomst.

Dit was gebaseerd op onze kennis van jullie diepe psychologische werking. We kwamen tot de conclusie dat vrijheid elke dag wordt bereikt, wanneer een wezen bewust wordt van zichzelf en zijn omgeving, en progressief zijn beperkingen kwijtraakt, wat deze ook mogen zijn.
Echter, ondanks de acties van ontelbare moedige en bereidwillige menselijke zielen, hebben deze beperkingen succesvol bijgedragen aan en ten dienste gestaan van de groeiende, gecentraliseerde macht.

 

WAT IS JOUW SITUATIE?

Tot voor kort, leefde de mensheid in tevreden controle over zijn beslissingen. Maar hij verliest meer en meer de controle over zijn eigen lot, gedeeltelijk als gevolg van het groeiende gebruik van geavanceerde technologieën die zowel je lichaam beïnvloeden als je geest, welke uiteindelijk onomkeerbare dodelijke consequenties zal hebben voor aardse en menselijke ecosystemen.

Onafhankelijk van je eigen wil, zal je veerkracht kunstmatig afnemen en zal je langzaam maar zeker je buitengewone mogelijkheid om het leven naar je wens te maken, verliezen. Zulke plannen zijn al gaande.
Als er geen collectieve reactie van enorme grootte plaatsvinden, is deze individuele kracht gedoemd te verdwijnen. De komende periode zal dan leiden tot een breuk.
Deze breuk echter kan een positieve breuk zijn met het verleden zolang je jouw creatieve kracht in jou levendig houdt, zelfs op een laag pitje, voor zolang als het duurt, gedurende de donkere intenties van jullie machthebbers.

 

WAT NU?
ZOU JE WACHTEN TOT HET LAATSTE MOMENT OM EEN OPLOSSING TE VINDEN? 
ZOU JE ANTICIPEREN OF PIJN ONDERGAAN?

Jullie geschiedenis is gemarkeerd door ontmoetingen en ontdekkingen tussen mensen in omstandigheden als conflicten en veroveringen. De aarde is nu een dorp geworden waar iedereen elkaar kent, maar nog steeds bestaan er conflicten. Allerlei soorten dreigingen verergeren in intensiteit en duur.

Individuen met vele capaciteiten in beginsel kunnen deze niet uitvoeren in waardigheid. Dit is het geval voor de meesten van jullie, in wezen om wereldwijde politieke redenen.
Er zijn vele biljoenen van jullie, maar zowel het onderwijs van jullie kinderen en jullie leefomstandigheden, als menig toestand van dieren en veel planten worden onder de duim gehouden door een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en religieuze vertegenwoordigers.

Jullie gedachten en wat jullie geloven worden gevormd naar partijdige belangen, terwijl tegelijkertijd jullie het gevoel wordt gegeven dat je totale controle hebt over je toekomst – wat in essentie de werkelijkheid is, maar er is groot verschil tussen een wens en een feit, wanneer de spelregels geheim worden gehouden.
Dit keer ben je niet de overwinnaar. Verspreiden van eenzijdige informatie is een effectieve strategie om mensen te manipuleren. Verleidende gedachten en emoties, of zelfs het creëren van organismen die niet tot jullie behoren, is zelfs een oudere strategie.

Een grote rollende golf is zichtbaar aan de horizon. Het bevat erg positieve maar ook erge negatieve krachten. Op dit moment gaan wonderlijke mogelijkheden van vooruitgaan hand in hand met bedreigingen van vernietiging.
Hoe dan ook, je kan alleen waarnemen wat wordt getoond aan je. Het verdwijnen van vele natuurlijke bronnen is onvermijdelijk en er is geen collectief lange termijn project gestart om dit terug te dringen. Mechanismen die ecosystemen uitputten zijn over onomkeerbare grenzen gegaan.

De schaarste van middelen waarvan de invoerprijs dag na dag zal toenemen – en de oneerlijke verdeling hiervan – zal op grote schaal dodelijke gevechten doen uitbreken onder ‘broeders’ (vermoorden van leden van je eigen groep of land), vanuit de kern van de steden tot op het platteland. Dit is de reden waarom meer dan ooit in jullie geschiedenis, jouw besluit van vandaag, een direct en aanzienlijke impact heeft op jouw overleven van morgen.
Haat groeit, … maar liefde ook. Dat is wat jou het vertrouwen geeft in het vinden van oplossingen. Echter, menselijk gedrag gevormd door gewoontes en trainingen in het verleden, brengt vertraging wat leidt tot een dood spoor. De kritieke massa is nog niet bereikt, terwijl intussen sabotage slim en efficiënt wordt uitgevoerd.

Jullie laten je problemen over aan vertegenwoordigers wiens bewustzijn van normaal welzijn, vervaagt onder zakelijke belangen. Deze vermeende dienstverleners voor de mensen, hebben het veel vaker over de vorm dan de inhoud. Juist op het moment van actie treedt vertraging op tot een punt waarop je jezelf moet onderwerpen in plaats van dat je kan kiezen.
Deze traagheid is in vele opzichten typisch voor elke samenleving. Welke gebeurtenis zou dit radicaal kunnen veranderen? Waar zou een collectief en verenigend bewustzijn vandaan kunnen komen dat dit blinde voorwaarts stormen zou kunnen stoppen?

Stammen, bevolkingen en menselijk naties zijn elkaar altijd tegengekomen en met elkaar om gegaan. Geconfronteerd met de aankomende bedreigingen ten aanzien van de menselijke familie, is het misschien tijd dat een grotere interactie plaatsvindt. Er zijn twee manieren om een kosmisch contact met een andere samenleving tot stand te brengen. Via zijn bestaande vertegenwoordigers of rechtstreeks met gewone individuen.
Bij de eerste gaat het om gevechten over belangen, de tweede brengt bewustzijn. De eerste manier is gekozen door een groep die de mensheid in slavernij wilde houden, controle wilden hebben over de aardse voorraden, de genen, en de massa van menselijke emotionele energie. De tweede manier was gekozen door een groep verbonden met het motief van de ‘Spirit of Service’ (dienstverlening). 

Enige jaren geleden hebben wij onszelf geïntroduceerd bij jullie menselijke regering, maar zij weigerden onze uitgestoken hand, daar de belangen niet verenigbaar waren met hun strategische visie. Daarom moeten vandaag de dag individuen zelf de keuze maken zonder enige inmenging van vertegenwoordigers. Wat we voorstelden in het verleden aan diegenen van wie we geloofden dat zij in staat waren bij te dragen aan jullie geluk, stellen wij nu aan jou voor.

Slechts weinigen onder jullie waren zich ervan bewust dat niet-menselijke wezens betrokken zijn geweest bij de centralisering van macht, en in het subtiele controle hebben in jullie wereld. Deze wezens staan niet noodzakelijkerwijs op jullie materiële ontwerp, wat hun juist zo extreem efficiënt en beangstigend maakt in de nabije toekomst.
Wees er echter ook van bewust dat een aantal van jullie vertegenwoordigers werkelijk deze gevaren aan het bevechten zijn, dat niet alle buitenaardse abducties geleid hebben tot jullie afbreuk, en dat weerstand ook bestaat onder overheersend georiënteerde rassen.

Vrede en hereniging met elkaar zou de eerste stap voorwaarts zijn naar harmonie met beschavingen anders dan die van jullie. En dat is precies wat degenen die jullie manipuleren achter de schermen, tegen elke prijs willen vermijden, omdat juist zij regeren dankzij jullie verdeeldheid. Zij regeren ook over degenen die meer zichtbaar over jullie regeren. Hun kracht komt van de capaciteit om wantrouwen en angst in te boezemen. Dit beschadigt jullie kosmische natuur enorm.

Deze boodschap zou geen belang hebben als de invloed van deze overheerser niet zijn top zou bereiken en als hun misleidende en moordende plan geen werkelijkheid zou worden de komende jaren.
Hun deadlines zijn dichtbij en de mensheid zal ongekende moeilijkheden ondergaan de komende tien cyclussen (jaren?). Om jezelf te kunnen beschermen tegen deze onzichtbare agressie, moet je tenminste genoeg informatie hebben die in de richting van een oplossing wijst.
Opnieuw, uiterlijk zal niet genoeg zijn om het onderscheid te vertellen tussen de overheerser en de bondgenoot. In jullie huidige staat van psychische ontwikkeling is het extreem moeilijk voor je om onderscheid te maken tussen hen. Wanneer de tijd is gekomen zal in aanvulling op je intuïtie een training nodig zijn. Bewust van de onschatbare waarde van de vrije wil, nodigen we jullie uit voor een alternatief.

 

WAT KUNNEN WE BIEDEN?

Wij kunnen jullie een meer holistische visie van het universum en het leven bieden, opbouwende interacties, de ervaring van mooie en collegiale relaties, bevrijdende technische kennis, uitschakelen van leed, gecontroleerde oefeningen van individuele bevoegdheden, toegang tot nieuwe vormen van energie en ten slotte een beter begrip van bewustzijn.
We kunnen niet je individuele en collectieve angsten wegnemen, of je wetten geven waar je niet voor gekozen hebt. Je moet ook aan jezelf werken, individueel en collectief moeite doen om een wereld te bouwen die je graag wilt, en het manifesteren van de geest naar een nieuw zichtveld.

 

WAT WILLEN WE ERVOOR TERUG?

Als jij besluit tot het plaatsvinden van een dergelijk contact, dan zullen wij ons verheugen op de bescherming van evenwicht / stabiliteit in deze regio van het universum, verheugen op vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en verheugen op de intense vreugde te weten dat jullie eendrachtig vervullen, waar je toe in staat bent.
Er is een enorme vraag naar het gevoel van vreugde, omdat deze energie goddelijk is. Wat is het wat wij van jou vragen?

“WIL JE DAT WE ONS VERTONEN?”

Hoe kan je deze vraag beantwoorden? De waarheid van de ziel kan telepathisch worden gelezen, dus je hoeft jezelf alleen maar duidelijk deze vraag te stellen en het antwoord duidelijk te geven, alleen of in een groep als je wilt. Of je in het midden van de stad of in het midden van de woestijn bent, heeft geen impact op de efficiency van je antwoord. JA of NEE.

Doe maar alsof je tegen jezelf praat, terwijl je aan de boodschap denkt. Dit is een universele vraag en deze paar woorden geplaatst in verband, hebben een krachtige betekenis.
Dat is waarom je er rustig over moet nadenken, met je hele geweten. Om perfect antwoord te geven op de vraag, is het aan te bevelen te antwoorden op de vraag, nadat je nog een keer aandachtig deze boodschap hebt gelezen. Haast je niet met antwoorden. Adem diep en laat alle krachten van de vrije wil tot je doordringen. Wees trots op wie je bent! En laat twijfel je niet in de weg staan.

Je alledaagse problemen kunnen je zwak maken. Vergeet ze even voor een paar minuten, om helemaal jezelf te kunnen zijn. Voel de kracht in jou van binnen naar boven komen. Je staat helemaal in je kracht!
Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan op de een of andere manier drastisch je nabije toekomst veranderen. Jouw individuele beslissing om je innerlijk te vragen, ons te vertonen op jullie materiële planeet en in het volle daglicht, is dierbaar en essentieel voor ons.
Ook al kan je de manier kiezen die het beste bij je past, rituelen zijn nutteloos. Een oprecht verzoek met je hart en je eigen wil, zal altijd ontvangen worden door ons, aan wie het gezonden is. In je eigen stemhokje van je geheime wil, beslis jij de toekomst.

 

WAT IS HET HEFBOOMEFFECT?

Het besluit moet genomen worden door het grootst mogelijke aantal van jullie, ook al lijkt het als een minderheid. Het is aanbevelenswaardig dit bericht te verspreiden op alle mogelijke zichtbare manieren en in zoveel talen als mogelijk aan degenen om jou heen, of ze open staan voor deze nieuwe visie van de toekomst of niet. Gebruik humor of spot, als het jou kan helpen. Je kunt er zelfs open en publiekelijk een grap van maken als jij je daar beter bij voelt. Wees niet onverschillig, je hebt in ieder geval je vrije wil geoefend! Vergeet de valse profeten en wat zij je wilden doen geloven.

Dit verzoek is een van het meest vertrouwelijke dat van je gevraagd kan worden. Je eigen besluit nemen als een individu is je recht maar ook je verantwoordelijkheid. Niets doen leidt alleen maar tot afwezigheid van vrijheid. Gelijkertijd is besluiteloosheid nooit efficiënt. Als je werkelijk wit vasthouden aan je overtuigingen, hetgeen we kunnen begrijpen, zeg dat met kracht NEE.
Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan geen JA uit nieuwsgierigheid. Dit is geen show, dit is écht! Wij bestaan. Wij leven. Jullie geschiedenis kent vele episodes waarin vastbesloten mannen en vrouwen in staat waren de dreiging van gebeurtenissen te beïnvloeden ondanks hun kleine aantal.

Zoals een klein aantal genoeg is om tijdelijke macht te hebben op aarde en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, is een klein aantal van jullie in staat om jullie lot radicaal te veranderen, als een antwoord op machteloosheid ten aanzien van zoveel traagheid en belemmeringen.
Jij kan de geboorte van de mensheid in broederschap verzachten. Een van jullie zei eens: “Geef me een handje en ik zal de aarde doen opstijgen.” Het verspreiden van deze boodschap zal het bekrachtigen zijn van dit handje. Wij zullen de lichtjaren lang hefboom zijn, en jullie de ambachtslieden die ‘de aarde zullen doen opstijgen’ als een gevolg van onze verschijning.

 

WAT ZOUDEN DE CONSEQUENTIES ZIJN VAN EEN POSITIEF BESLUIT?

Het onmiddellijke gevolg van een collectief positief besluit zou voor ons zijn, het zichtbaar worden van vele van onze schepen, in jullie hemel en op de aarde. Voor jou zou het direct effect zijn het in een stroomversnelling loslaten van vele zekerheden en overtuigingen. Een simpel overtuigend visueel contact zal hoge gevolgen hebben voor jouw toekomst.
Veel kennis zou gewijzigd zijn voor altijd. De organisatie van jullie samenleving zal voor altijd diep bijgedraaid zijn, in alle lagen van activiteit. Heerschappij wordt iets individueels omdat je voor jezelf zal zien dat we bestaan als levende wezens, en dit feit niet zal accepteren, of zal afwijzen van welke internationale autoriteit dan ook. Concreet, je zult je waarden en normen bijstellen.

Het belangrijkste is voor ons dat de mensheid één familie vormt voordat wij dit ‘onbekende’ zullen aanbieden! Gevaar zal langzaam verdwijnen, omdat jullie indirect degenen die wij ‘de derde partij’ noemen, zullen dwingen te verdwijnen. Jullie zullen allemaal dezelfde naam en dezelfde afkomst dragen: “Mensheid”. Later zal er alleen vredige en respectvolle uitwisseling zijn als jij dat wenst. Op dit moment kan degene die teveel tegelijk wil ons niet verwelkomen.
Het spijt ons vrouwen en kinderen fysiek en in hun hart te zien lijden terwijl zij zulk mooi innerlijk licht bij zich dragen. Dit licht kan jullie toekomst zijn. Onze relatie kan zich in stappen ontwikkelen. In verschillende stadia van verschillende jaren of decennia: demonstratieve verschijningen van onze schepen, fysieke verschijningen naast mensen, samenwerking in jullie technische en spirituele evolutie, ontdekken van delen van het universum.

In elk stadium worden nieuwe keuzes aangeboden. Jij bepaalt zelf of je dit nieuwe stadium in gaat als je denkt dat het nodig is voor je externe en innerlijke welzijn. Er zal geen eenzijdige bemoeienis zijn. We gaan meteen weg, wanneer jullie collectief willen dat wij gaan.
Het is afhankelijk van de snelheid waarmee dit bericht zich verspreidt over de wereld, in weken of zelfs vele maanden, voordat wij onze ‘grote vertoning’ hebben, … als dit het besluit is van de meerderheid van jullie die hun mogelijkheid om te kiezen heeft gebruikt, en deze boodschap de ondersteuning heeft gekregen die nodig is.
Het belangrijkste verschil tussen jullie dagelijkse gebeden tot entiteiten van een strikt spirituele aard, en jullie huidige beslissing is extreem simpel: we zijn technisch uitgerust om te materialiseren.

 

WAAROM ZO’N HISTORISCH DILEMMA?

We weten dat ‘buitenlanders’ gezien worden als vijanden zolang zij staan voor het ‘onbekende’. In eerste instantie, zal de emotie die onze verschijning teweeg zal brengen, jullie relaties versterken wereldwijd. 
Hoe weet je of onze aankomst het gevolg is van jullie gezamenlijke keuze? Om de simpele reden dat we anders al veel eerder verschenen waren voor jullie.  Als we er nog niet zijn, is  dat omdat jullie nog niet expliciet de keuze hebben gemaakt.

Sommigen onder jullie zouden kunnen denken dat we jullie willen doen geloven dat jullie opzettelijk een keuze hebben om onze aankomst te rechtvaardigen, maar dit is niet waar. Als dat het geval was, wat zouden we dan voor belang hebben om openlijk jullie toegang te geven tot deze mogelijkheden voor het nut van de meesten van jullie?
Hoe kan je er zeker van zijn dat het niet een andere subtiele actie is van de ‘derde partij’om je nog beter te onderdrukken aan slavernij? Omdat je efficiënter tegen iets met een identiteit wat zichtbaar is kan vechten dan wat is verborgen.

Is het terrorisme dat jullie wegvreet niet een brutaal voorbeeld? Hoe dan ook,  jij bent de enige die kan oordelen in je eigen hart en ziel. Wat je ook kiest, het zal gerespecteerd worden.
In de afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die je gemakkelijk kunnen verleiden in de fout te gaan, negeren jullie alles over ons als ook over degenen die jullie manipuleren zonder jullie toestemming.

 

WAAROM DEZE BOODSCHAP?

Het gaat allemaal over je toekomst. Het gaat allemaal over je evolutie.
Het is mogelijk dat deze uitnodiging niet jullie collectieve instemming zal krijgen en zal worden genegeerd. Echter, geen individuele wens blijft onopgemerkt in het universum.

Wij dringen erop aan dat je niet overhaast je keuze maakt, maar denk erover ... en beslis dan.
Met het oog op dit dilemma, de ene onbekendheid ten opzichte van de andere, zal je jouw intuïtie moeten raadplegen.
Wil je ons zien met je eigen ogen, of simpel geloven wat je ‘overheid’ en 'media' zeggen?

Na duizenden jaren, wordt op een dag deze keuze onvermijdelijk: kiezen tussen twee onbekenden.
Je bent nog steeds de architect van je eigen lot ...

 

(vertaald uit het Engels door Joyce Uitentuis)

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more