Onze Voorwaarden

Onze Voorwaarden


Sinds ons bestaan als praktijk vanaf 2014 hebben we nog niet te maken gehad met een situatie waarin wij of anderen in conflict zijn geraakt of zelfs ontevreden zijn geweest.
We zijn daarom ook zeer dankbaar voor het feit dat we inmiddels zoveel mensen hebben kunnen en mogen helpen met het prachtige healingwerk wat we doen en zeker ook niet te vergeten het contact dat we mogen leggen met 'hulpverleners' uit andere dimensies tijdens onze sessies en events voor onze cliënten.

Ondanks dat wij dit werk vanuit onze volle passie doen bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er situaties ontstaan die niet onze intentie zijn, maar die voor een ander toch aanleiding kunnen zijn voor het nemen van stappen.
Ook richting onze cliënten is het goed om duidelijkheid te hebben over het commitment dat wordt aangegaan bij het boeken van een afspraak voor een sessie of deelname aan een event.

Voor situaties waarin het mogelijk anders loopt dan de bedoeling is het goed om richting te geven aan de wederzijdse rechten en verplichtingen.

 

 

 

Algemene voorwaarden Healing Centre Beyond Medicine VOF

Algemeen:

1. Geen enkele behandeling bij Healing Centre Beyond Medicine VOF mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts.
In voorkomende gevallen zal Healing Centre Beyond Medicine VOF u terug verwijzen naar uw arts.

2. Indien u, om welke reden dan ook wilt afbouwen van medicijnen kan en mag dit alleen in samenspraak met uw arts gebeuren.
Healing Centre Beyond Medicine VOF stelt geen diagnose en geeft u geen advies omtrent uw medicatie.

3. Uw deelname aan onze lezingen, workshops, retraites, healing-sessies, trainingsprogramma's of andere activiteiten impliceert dat u onze voorwaarden en bepalingen heeft gelezen en aanvaard.

Artikel 1. Definities

De therapeut/healer/praktijk: Healing Centre Beyond Medicine VOF onder leiding van Jacqueline Fiolet en Philip Fiolet.
De cliënt: de wederpartij van Healing Centre Beyond Medicine VOF.
Geleverde dienst/verrichting: lezingen, workshops, retraites, healing-sessies, trainingsprogramma's of andere activiteiten die door de therapeut/healer/praktijk in opdracht van cliënt worden uitgevoerd of verzorgd.
Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/healer/praktijk enerzijds en de cliënt anderzijds zijn, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden.
Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/healer/praktijk zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
Een overeenkomst tussen de therapeut/healer/praktijk en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/healer/praktijk schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen, dit in overleg tussen beide partijen.
Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
- Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5a. Annulering Consulten

Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.

Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving :
- tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd
- binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult
- binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.

Indien annulering door de client het gevolg zijn van omstandigheden buiten de macht van de client om, zoals bijvoorbeeld een overlijden in de familie, ernstige ziekte etc. dan kan in overleg met de therapeut/healer/praktijk worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/healer/praktijk gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

De therapeut/healer/praktijk is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip.
Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 5b. Annulering deelname Meerdaagse Evenement of Dagworkshop

Voor annulering van deelname aan een meerdaagse evenement of aan een dagworkshop waarop de cliënt heeft ingeschreven gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang is de cliënt 50% van het bedrag voor het evenement of workshop verschuldigd.
- Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag voor het evenement of workshop verschuldigd.

Indien annulering door de client het gevolg zijn van omstandigheden buiten de macht van de client om, zoals bijvoorbeeld een overlijden in de familie, ernstige ziekte etc. dan kan in overleg met de therapeut/healer/praktijk worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden.

De therapeut/healer/praktijk is gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverminderd het recht op vergoeding van alle door hem/haar ter zake gemaakte kosten, indien de annulering niet of te laat plaatsvindt.

Artikel 5c. Annulering deelname ET-Healing Practitioner Programma, ET-Healing MasterPractitioner Programma of ET-Healing Teacher Programma

Voor annulering van de deelname aan één van de trainingsprogramma's of cursussen waarop de cliënt heeft ingeschreven middels een ondertekent aanmeldingsformulier, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het trainingsprogramma is de cliënt de aanbetaling verschuldigd zoals deze is overeengekomen middels het aanmeldingsformulier.
- Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het trainingsprogramma is de cliënt 25% van het bedrag van het trainingsprogramma verschuldigd.
- Bij annulering tot 1 week voor aanvang van het trainingsprogramma is de cliënt 50% van het bedrag van het trainingsprogramma verschuldigd.
- Bij annulering tijdens het trainingsprogramma is de cliënt 100% van het bedrag van het trainingsprogramma verschuldigd.

Het moment van aanvang van het trainingsprogramma wordt gelijkgesteld als de eerste dag van het trainingsprogramma.

Indien annulering door de client het gevolg zijn van omstandigheden buiten de macht van de client om, zoals bijvoorbeeld een overlijden in de familie, ernstige ziekte etc. dan kan in overleg met de therapeut/healer/praktijk worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/healer/praktijk gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut/healer/praktijk zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/healer/praktijk daartoe verplicht is of de therapeut/healer/praktijk toestemming heeft verkregen van de cliënt.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.

Artikel 8. Facturering en betaling

Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/healer/praktijk tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut/healer/praktijk volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut/healer/praktijk te betalen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim.
De therapeut/healer/praktijk is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten.
De therapeut/healer/praktijk zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.

De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt.
Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aanbetaling en Termijnbetaling

Indien sprake is van een inschrijving voor een meerdaags event of programma, dan kan vooraf om een aanbetaling worden gevraagd teneinde de inschrijving voor deelname definitief te maken.
Deze aanbetaling is non-refundable, tenzij er sprake is van :
- ernstige ziekte van de deelnemer
- overlijden in de familie van de deelnemer
- annulering van het meerdaags event of programma door de organisatie
Over de aanbetaling wordt geen rentevergoeding uitgekeerd aan de deelnemer.

Indien sprake is van een meerdaags event of programma kunnen partijen onderling vooraf een betaling in termijnen overeenkomen.
De factuur beschrijft de delen waarin betaald kan worden, alsmede de de dag(en) waarop dat deel betrekking heeft.
De betaling van elke termijn dient te hebben plaatsgevonden voor de betreffende dag(en) waarop deze betaling betrekking heeft, zoals vermeld op de factuur.

Indien vooraf een betaling in termijnen is overeen gekomen, blijft te allen tijde de verplichting tot betaling van het volledige bedrag bestaan, ook indien de deelnemer er later voor kiest (delen van) één of meerdere dagen niet aan het meerdaags event of programma bij te wonen.

Over de termijnen wordt geen rentevergoeding gerekend aan de deelnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/healer/praktijk is sprake van een inspanningsverplichting.

De therapeut/healer/praktijk geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/healer/praktijk.

De therapeut/healer/praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
De therapeut/healer/praktijk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de cliënt de door de therapeut/healer/praktijk mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
De aansprakelijkheid van de therapeut/healer/praktijk voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/healer/praktijk beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/healer/praktijk aansprakelijk wil stellen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de therapeut/healer/praktijk is het Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/healer/praktijk die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Artikel 12. Klachtprocedure

De therapeut/healer/praktijk is in het kader van de Wkkgz aangesloten bij het NIBIG (www.NIBIG.nl).

In geval van een geschil of klacht inzake de dienstverlening van de therapeut/healer/praktijk kan de cliënt gebruik maken van de klachtprocedure, zoals wettelijk verplicht volgens de Wkkgz.
Klachten kunnen in eerste instantie mondeling worden kenbaar gemaakt.
Mocht dit overleg niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen dan dient de klacht opnieuw schriftelijk te worden voorgelegd aan Healing Centre Beyond Medicine VOF.
Healing Centre Beyond Medicine VOF verplicht zich binnen twee weken met een voorstel tot oplossing te komen.

Mocht ook dit niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen dan dient de klacht opnieuw schriftelijk te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van het NIBIG.
Deze functionaris is onafhankelijk en zal door bemiddeling het geschil proberen op te lossen. Deze bemiddeling wordt verleend zonder kosten voor de cliënt.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, dan heeft de cliënt het recht om deze als een geschil aan een erkende Geschilleninstantie voor te leggen.
De cliënt kan daarvoor terecht bij geschilleninstantie Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl). Stichting Zorggeschil is door het Ministerie van VWS erkend.

De cliënt heeft ook de mogelijkheid om een klacht rechtstreeks aan de Geschilleninstantie voor te leggen als hij of zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie met de therapeut/healer/praktijk mogelijk is.

 


 

Healing Centre Beyond Medicine VOF

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands

+31 (0)26 78 52 448
+31 (0)6 437 26 518

IBAN/BANK NL48 INGB 0003 8202 77
Bic code BIC INGBNL2A
KvK 68716311
BTW NL8575.60.669.B01

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more