Copyright


Deze site wordt aangeboden onder Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Licentie.
Het is vrij om alles opnieuw te publiceren zolang de originele naamsvermelding is opgenomen (https://ethealing.nl) en alle links intact blijven.


 

Onze visie op Copyright

Vaak horen we de roep van mensen om 'openbaarmaking' (disclosure) en de wens dat overheden, of misschien wel de 'krachten' achter de overheden, eindelijk openheid van zaken geven over het bestaan van buitenaardse aanwezigheid en het bestaan van (buitenaardse) technologieën die onze samenleving voorgoed zouden kunnen veranderen.
Technologieën waarmee in 'no-time' schone energiebronnen kunnen worden gerealiseerd, honger en armoede kunnen verdwijnen, vervuiling en uitbuiting van onze aarde tot het verleden behoren en er geen behoefte meer is aan oorlog.
Een wereld waarin het idee van 'tekorten' niet meer bestaat en er genoeg ruimte is voor ontwikkeling en groei in plaats van overleven.
Een wereld die gebaseerd is op 'expansie' in plaats van 'verkramping'.

Het opmerkelijke is dat wat we van onze regeringen verwachten, we zelf ook kunnen doen.
In feite hebben we als bevolking min of meer het gedrag van 'niet openlijk delen' overgenomen.

Het auteursrecht is zo'n voorbeeld.
Stel je voor dat iedereen al zijn kennis en ontdekkingen vrijelijk ter beschikking zou stellen...
Hoe lang zou het dan nog duren voordat we vrije energiegeneratoren hebben ontwikkeld?
Hoe lang zou het duren voordat alle ziektes uit de wereld zijn?

Feitelijk doen we allemaal een beetje mee aan de geheimhouding van kennis en informatie.
Of wel omdat we dat zelf willen, ofwel omdat het ons wordt opgelegd en we er gevolg aangeven uit angst voor de consequenties.

Auteursrecht is bedoeld om het gebruik van informatie door anderen te beperken en hen toe te staan deze alleen te gebruiken met de goedkeuring en onder de afgesproken voorwaarden van de 'bron' van de informatie, zodat deze bron zijn verdiensten kan verwerven.
Dit is een zeer begrijpelijk mechanisme in onze 3D-wereld gebaseerd op schaarste, maar in een open, vrije wereld is het eigenlijk een volkomen onnodig systeem.

Wij erkennen dat het mechanisme op dit moment nog steeds een functie heeft in onze wereld.
Met een diep geloof in de moeglijkheden van een andere wereld zijn we bereid een eerste stap te zetten in die richting.

Daarom bieden we al het materiaal op deze website aan onder Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Licentie.
Wat, vrij vertaald, betekent dat het materiaal mag worden hergebruikt op voorwaarde dat er wordt verwezen naar onze website als bron van de informatie, dat het niet wordt gewijzigd (of eerst ter goedkeuring wordt voorgelegd) en dat het niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

Eye Opener

Stel je eens voor dat de buitenaardse schepen hier landen met technologie die onze beschaving een gigantische stap voorwaarts zou kunnen brengen in de wijze waarop we samenleven en samenwerken.
Maar dat we er niets van mogen gebruiken omdat zij er copyright op hebben gezet of uitsluitend en onder bepaalde voorwaarden als wij hen daar eerst voor gaan betalen.
Dat zou voor de meeste mensen een enorme teleurstelling zijn met betrekking tot de aard van de relatie die we met deze beschavingen zouden willen onderhouden.
Dus als we nu verwachten in een relatie met andere, verder ontwikkelde beschavingen, een vrijheid waarin kennis en informatie met ons wordt gedeeld, waarom zouden we dan nog wel als mensen informatie voor onszelf houden in plaats van vrij met elkaar te delen?

 

Bashar on Patents and Copyrights


Questioner:
We have, on our planet, for inventors, patents and for artists, copyrights.
Is this something that you see eventually disappearing?
And for those of us now who are interacting at this level, what do you recommend – pursuing things like that?
And will this change around the transitional gate of 2011 - 2013?

Bashar:
Yes, we recommend that you maintain the integrity of the system that recognizes the idea of origination at this time.
Eventually it will be unnecessary because the recognition of origination will be innate and natural and will not require the idea of structure of law to enforce it, and certain things will also be shared in a number of ways that will also make it unnecessary in certain circumstances.
It will begin in that time frame and continue on for, again perhaps, another decade or so and then it will cease as a system.

Onze Voorwaarden


Sinds ons bestaan als praktijk vanaf 2014 hebben we nog niet te maken gehad met een situatie waarin wij of anderen in conflict zijn geraakt of zelfs ontevreden zijn geweest.
We zijn daarom ook zeer dankbaar voor het feit dat we inmiddels zoveel mensen hebben kunnen en mogen helpen met het prachtige healingwerk wat we doen en zeker ook niet te vergeten het contact dat we mogen leggen met 'hulpverleners' uit andere dimensies tijdens onze sessies en events voor onze cliënten.

Ondanks dat wij dit werk vanuit onze volle passie doen bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er situaties ontstaan die niet onze intentie zijn, maar die voor een ander toch aanleiding kunnen zijn voor het nemen van stappen.
Ook richting onze cliënten is het goed om duidelijkheid te hebben over het commitment dat wordt aangegaan bij het boeken van een afspraak voor een sessie of deelname aan een event.

Voor situaties waarin het mogelijk anders loopt dan de bedoeling is het goed om richting te geven aan de wederzijdse rechten en verplichtingen.

 

 

 

Algemene voorwaarden Healing Centre Beyond Medicine VOF

Algemeen:

1. Geen enkele behandeling bij Healing Centre Beyond Medicine VOF mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts.
In voorkomende gevallen zal Healing Centre Beyond Medicine VOF u terug verwijzen naar uw arts.

2. Indien u, om welke reden dan ook wilt afbouwen van medicijnen kan en mag dit alleen in samenspraak met uw arts gebeuren.
Healing Centre Beyond Medicine VOF stelt geen diagnose en geeft u geen advies omtrent uw medicatie.

3. Uw deelname aan onze lezingen, workshops, retraites, healing-sessies, trainingsprogramma's of andere activiteiten impliceert dat u onze voorwaarden en bepalingen heeft gelezen en aanvaard.

Artikel 1. Definities

De therapeut/healer/praktijk: Healing Centre Beyond Medicine VOF onder leiding van Jacqueline Fiolet en Philip Fiolet.
De cliënt: de wederpartij van Healing Centre Beyond Medicine VOF.
Geleverde dienst/verrichting: lezingen, workshops, retraites, healing-sessies, trainingsprogramma's of andere activiteiten die door de therapeut/healer/praktijk in opdracht van cliënt worden uitgevoerd of verzorgd.
Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/healer/praktijk enerzijds en de cliënt anderzijds zijn, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden.
Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/healer/praktijk zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
Een overeenkomst tussen de therapeut/healer/praktijk en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/healer/praktijk schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen, dit in overleg tussen beide partijen.
Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
- Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5a. Annulering Consulten

Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.

Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving :
- tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd
- binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult
- binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.

Indien annulering door de client het gevolg zijn van omstandigheden buiten de macht van de client om, zoals bijvoorbeeld een overlijden in de familie, ernstige ziekte etc. dan kan in overleg met de therapeut/healer/praktijk worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/healer/praktijk gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

De therapeut/healer/praktijk is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip.
Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 5b. Annulering deelname Meerdaagse Evenement of Dagworkshop

Voor annulering van deelname aan een meerdaagse evenement of aan een dagworkshop waarop de cliënt heeft ingeschreven gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang is de cliënt 50% van het bedrag voor het evenement of workshop verschuldigd.
- Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag voor het evenement of workshop verschuldigd.

Indien annulering door de client het gevolg zijn van omstandigheden buiten de macht van de client om, zoals bijvoorbeeld een overlijden in de familie, ernstige ziekte etc. dan kan in overleg met de therapeut/healer/praktijk worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden.

De therapeut/healer/praktijk is gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverminderd het recht op vergoeding van alle door hem/haar ter zake gemaakte kosten, indien de annulering niet of te laat plaatsvindt.

Artikel 5c. Annulering deelname ET-Healing Practitioner Programma, ET-Healing MasterPractitioner Programma of ET-Healing Teacher Programma

Voor annulering van de deelname aan één van de trainingsprogramma's of cursussen waarop de cliënt heeft ingeschreven middels een ondertekent aanmeldingsformulier, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het trainingsprogramma is de cliënt de aanbetaling verschuldigd zoals deze is overeengekomen middels het aanmeldingsformulier.
- Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het trainingsprogramma is de cliënt 25% van het bedrag van het trainingsprogramma verschuldigd.
- Bij annulering tot 1 week voor aanvang van het trainingsprogramma is de cliënt 50% van het bedrag van het trainingsprogramma verschuldigd.
- Bij annulering tijdens het trainingsprogramma is de cliënt 100% van het bedrag van het trainingsprogramma verschuldigd.

Het moment van aanvang van het trainingsprogramma wordt gelijkgesteld als de eerste dag van het trainingsprogramma.

Indien annulering door de client het gevolg zijn van omstandigheden buiten de macht van de client om, zoals bijvoorbeeld een overlijden in de familie, ernstige ziekte etc. dan kan in overleg met de therapeut/healer/praktijk worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/healer/praktijk gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut/healer/praktijk zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/healer/praktijk daartoe verplicht is of de therapeut/healer/praktijk toestemming heeft verkregen van de cliënt.

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.

Artikel 8. Facturering en betaling

Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/healer/praktijk tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut/healer/praktijk volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut/healer/praktijk te betalen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim.
De therapeut/healer/praktijk is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten.
De therapeut/healer/praktijk zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.

De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt.
Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aanbetaling en Termijnbetaling

Indien sprake is van een inschrijving voor een meerdaags event of programma, dan kan vooraf om een aanbetaling worden gevraagd teneinde de inschrijving voor deelname definitief te maken.
Deze aanbetaling is non-refundable, tenzij er sprake is van :
- ernstige ziekte van de deelnemer
- overlijden in de familie van de deelnemer
- annulering van het meerdaags event of programma door de organisatie
Over de aanbetaling wordt geen rentevergoeding uitgekeerd aan de deelnemer.

Indien sprake is van een meerdaags event of programma kunnen partijen onderling vooraf een betaling in termijnen overeenkomen.
De factuur beschrijft de delen waarin betaald kan worden, alsmede de de dag(en) waarop dat deel betrekking heeft.
De betaling van elke termijn dient te hebben plaatsgevonden voor de betreffende dag(en) waarop deze betaling betrekking heeft, zoals vermeld op de factuur.

Indien vooraf een betaling in termijnen is overeen gekomen, blijft te allen tijde de verplichting tot betaling van het volledige bedrag bestaan, ook indien de deelnemer er later voor kiest (delen van) één of meerdere dagen niet aan het meerdaags event of programma bij te wonen.

Over de termijnen wordt geen rentevergoeding gerekend aan de deelnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/healer/praktijk is sprake van een inspanningsverplichting.

De therapeut/healer/praktijk geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/healer/praktijk.

De therapeut/healer/praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
De therapeut/healer/praktijk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de cliënt de door de therapeut/healer/praktijk mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
De aansprakelijkheid van de therapeut/healer/praktijk voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/healer/praktijk beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/healer/praktijk aansprakelijk wil stellen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de therapeut/healer/praktijk is het Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/healer/praktijk die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Artikel 12. Klachtprocedure

De therapeut/healer/praktijk is in het kader van de Wkkgz aangesloten bij het NIBIG (www.NIBIG.nl).

In geval van een geschil of klacht inzake de dienstverlening van de therapeut/healer/praktijk kan de cliënt gebruik maken van de klachtprocedure, zoals wettelijk verplicht volgens de Wkkgz.
Klachten kunnen in eerste instantie mondeling worden kenbaar gemaakt.
Mocht dit overleg niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen dan dient de klacht opnieuw schriftelijk te worden voorgelegd aan Healing Centre Beyond Medicine VOF.
Healing Centre Beyond Medicine VOF verplicht zich binnen twee weken met een voorstel tot oplossing te komen.

Mocht ook dit niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen dan dient de klacht opnieuw schriftelijk te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van het NIBIG.
Deze functionaris is onafhankelijk en zal door bemiddeling het geschil proberen op te lossen. Deze bemiddeling wordt verleend zonder kosten voor de cliënt.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, dan heeft de cliënt het recht om deze als een geschil aan een erkende Geschilleninstantie voor te leggen.
De cliënt kan daarvoor terecht bij geschilleninstantie Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl). Stichting Zorggeschil is door het Ministerie van VWS erkend.

De cliënt heeft ook de mogelijkheid om een klacht rechtstreeks aan de Geschilleninstantie voor te leggen als hij of zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie met de therapeut/healer/praktijk mogelijk is.

 


 

Healing Centre Beyond Medicine VOF

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands

+31 (0)26 78 52 448
+31 (0)6 437 26 518

IBAN/BANK NL48 INGB 0003 8202 77
Bic code BIC INGBNL2A
KvK 68716311
BTW NL8575.60.669.B01

Privacy Statement

Contact

Wanneer je je bij ons aanmeldt voor de nieuwsbrief of een vraag stelt via de contactpagina, dan laat je jouw persoonlijke gegevens bij ons achter.
Logisch. Want die hebben wij nodig om jouw vraag of aanmelding te verwerken.
Maar wij kunnen ons wel voorstellen dat je wilt weten wat wij precies doen met jouw persoonlijke gegevens, want jouw privacy is belangrijk. En dat vertellen wij jou graag!

Alle gegevens die je bij ons achterlaat worden heel veilig achter een digitaal slot en grendel gestopt met één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer (SSL).
Wanneer een website deze techniek gebruikt krijg je een mooi groen slotje links van je adresbalk te zien.

Met jouw gegevens gaan wij zorgvuldig om!
Wij zullen jouw gegevens dan ook nooit verkopen aan anderen.
Ook geven wij jou de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen.
En op aanvraag kunnen wij die ook voor jou verwijderen uit ons systeem.

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor het verwerken jouw vraag of aanmelding.
Hiervoor hebben wij jouw naam, e-mailadres en soms ook jouw telefoonnummer nodig.
Met deze gegevens kunnen wij met jouw in contact komen.

Je kunt je bij ons aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten en ontwikkelingen in de praktijk.
Wil jij je afmelden van onze nieuwsbrief? Onderaan elke nieuwsbrief is er link waarmee je gemakkelijk kunt afmelden van onze nieuwsbrief. 

Individuele Sessies ET-Healing

Wanneer je in onze praktijk komt voor een individuele sessie, dan vragen we bij het maken van de afspraak om contactgegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Tijdens de sessie worden audio-opnames gemaakt zodat je alle informatie die tijdens de sessie doorkomt op een later moment nog een keer op je gemak te kunnen na luisteren.

Je e-mailadres wordt gebruikt om link naar de audio-opname naar je toe te kunnen sturen, zodat je dit bestand zelf kunt downloaden op je computer.
De naam van de bestand bevat je initialen en de datum van de opname. We bewaren deze bestanden maximaal 3 maanden en worden daarna verwijderd.

Je persoonlijke gegevens gebruiken we ook om eventueel met je in contact te kunnen komen, mocht de sessie bijvoorbeeld verplaatst moeten worden.

Deelname aan een event

Wanneer je wilt deelnemen aan één van onze events, dan vragen we bij het aanmelden om contactgegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Je e-mailadres wordt gebruikt om de aanmelding te bevestigen, een herinnering te sturen en eventueel na het event een link te kunnen sturen naar eventuele documentatie of audio-opnames, die je zelf kunt downloaden op je computer.
Je persoonlijke gegevens gebruiken we ook om eventueel met je in contact te kunnen komen, mocht het event bijvoorbeeld gewijzigd moeten worden of aanvullende informatie te kunnen sturen.

 

Klantervaringen

Wij houden van klantervaringen!
En vele klanten van ons lezen ook graag de ervaringen van anderen!
Wij plaatsen echter alleen een klantervaring van jou of over jou als je deze zelf hebt geschreven c.q. goedgekeurd om deze ervaring te publiceren op de website of social media.
Daarbij zullen we expliciet vragen om goedkeuring op de inhoud en het waarheidsgehalte van de tekst én of de tekst voldoende anoniem is gemaakt.

 

Koekjes die je niet kunt eten

Cookies. We hebben er allemaal wel eens van gehoord, maar wat zijn ze?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.

Maar waarom doen we dat?

Er zijn veel verschillende cookies. Zo worden er cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert.
Zoals het onthouden van je winkelwagentje of het afrekenen. Dit zijn functionele cookies.
Deze gebruiken wij niet, we hebben tenslotte geen online winkel.

Dan zijn er nog analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het analyseren van het websitegebruik door gebruikers, dit bijhouden en analyseren van het gebruik gebeurt volledig anoniem.
Als laatste zijn er social media cookies van derden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Facebook en YouTube.
Als jij een video van YouTube op onze website wilt kijken of like wilt geven op onze blog, is er een cookie nodig.

Als je niet wilt dat jouw browser cookies opslaat, kun je dat aangeven in jouw browser instellingen.
Standaard is er ingesteld dat er cookies geplaatst mogen worden, dit kun je uitschakelen.
Maar het kan hierdoor zijn dat onze website niet meer helemaal naar behoren functioneert of trager werkt.

Iedere browser heeft zo zijn instellingen, hieronder zijn de meest gebruikte browsers.
Klik op één van de onderstaande browsers om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Chrome - Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome

Firefox - Cookies verwijderen om de gegevens te wissen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer - Cookies verwijderen en beheren

Safari - Het gebruik van cookies door Apple

 

Aanpassingen

Het is natuurlijk belangrijk dat onze privacy statement up-to-date blijft.
Daarom veranderen wij zo nu en dan onze privacy statement.
Check daarom zo nu en dan onze privacy statement.

Wij hebben het voor het laatst bijgewerkt op: 15-3-2018
  

Uitgebreide Privacy Statement

Wil je een uitgebreide Privacy Statement van ons? Dat kan!
Met de button hiernaast kun je onze volledige Privacy Statement downloaden.

 

 

 

Vragen en feedback

Heb je vragen over onze privacy statement of heb je het idee dat er iets niet klopt?
Neem dan eventjes contact met ons op ?
Wij nemen je privacy serieus en daar waar wij zaken over het hoofd zien en verbeteringen kunnen aanbrengen zullen we dat zeker doen.
Dank je wel !!

Disclaimer

Algemeen

Wij respecteren in hoge mate het werk van onze reguliere gezondheidszorg, artsen en specialisten!
Op geen enkele wijze willen wij de suggestie wekken dat onze hulp een vervanging is voor de behandeling of medicatie die door hen wordt gegeven.
We willen aan iedereen benadrukken om altijd en voor welke klacht dan ook eerst je huisarts of behandelend specialist te raadplegen alvorens naar Healing Centre Beyond Medicine te komen voor een healing-sessie.
Wij zien ons werk niet als een alternatief voor reguliere zorg, maar als een aanvulling op de reguliere zorg.
Wij maken daarbij geen medische claims, geen gezondheidsclaims en we geven geen garanties op een gewenste uitkomst.

Met onze tenaamstelling Healing Centre Beyond Medicine, beogen we niet alleen helder te maken dat wij zonder medicatie werken (alleen zuiver energetisch werk verrichten), maar ook dat wij bij de hulp aan onze cliënten, pas na het proces van reguliere zorg komen.

 

Medische Disclaimer

Healing Centre Beyond Medicine VOF onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses en medische claims.
Adviezen en healing sessies moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan.

Deze praktijk zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze websites noch de gebruiksmogelijkheden kunnen derhalve niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.
Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van informatie op deze website.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

Informatie op de website

De website met haar onderdelen is eigendom van Healing Centre Beyond Medicine VOF.
De informatie op de website van Healing Centre Beyond Medicine VOF is zorgvuldig samengesteld.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelte daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Healing Centre Beyond Medicine VOF.
Voor niet-commercieel gebruik is geen toestemming nodig.

De informatie op de site wordt geregeld aangepast.
Healing Centre Beyond Medicine VOF behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Healing Centre Beyond Medicine VOF is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie.

Healing Centre Beyond Medicine VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. 
Healing Centre Beyond Medicine VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Healing Centre Beyond Medicine VOF alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Healing Centre Beyond Medicine VOF niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Healing Centre Beyond Medicine VOF worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.
Hoewel Healing Centre Beyond Medicine VOF uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Healing Centre Beyond Medicine VOF worden onderhouden wordt afgewezen. 

Contact gegevens

Healing Centre Beyond Medicine 

Wolfhezerweg 31
6874 AA Wolfheze
Netherlands
+31 (0)6-43726518

Lees meer over onze
Eerlijke Prijzen
Voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer
Copyright
- SiteMap

Ervaringen van onze klanten

Prev Next
Together We Heal

  In de afgelopen jaren hebben we met regelmaat verzoeken ontvangen uit het buitenland (Canada, USA, Australie, Engeland, India, ...) of we ook een programma wilden gaan ontwikkelen voor ET-Healing Practitioner via skype.Dit jaar hebben we de...

Mijn eerste ET-Healing sessie

Read more
Het leven is weer terug

  Een lieve dame die al eens eerder was geweest een jaar geleden, lag op de behandeltafel voor een ET-Healing sessie. En het team liet me direct naar haar keelchakra gaan, daar stond zo een druk...

Het leven is weer terug

Read more
ET-Healing voor kosmisch contact

  Onlangs kwam er een dame in de praktijk voor een ET-Healing sessie, en zij heeft pijn klachten in de hartstreek. Ze heeft zich al regulier laten onderzoeken maar er werden geen afwijkingen gevonden. Een raadsel...

ET-Healing voor kosmisch contact

Read more
Ben ik buitenaards

  Hij komt voor het eerst in de praktijk met Fysieke klachten. Wil heel graag weten wat het is, graag een diagnose. Is heel eerlijk over de buitenaardsen: ‘Ik ben behoorlijk sceptisch. Ik ben een wetenschapper.’Zo...

Ben ik buitenaards ?

Read more

  Samen met een cliënt had ik zo'n magische ervaring tijdens deze gehele ET-healing sessie, dat we die samen met jullie wilden delen : "Dit is een verslag van de ET-healing sessie die ik van Jacqueline en...

Tijd voor Magie

Read more
Verschuiving in tijd, ruimte en dimensies

  "Lieve Jacqueline,Wat heb jij me vorige week weer een prachtige en bijzondere ET-healing sessie gegeven. Dankjewel.Onvoorstelbaar, wat daar is gebeurd en nog steeds doorwerkt.Ik hoorde op de opname jouw woorden over de verschuivingen van tijd...

Verschuiving in tijd en dimensies

Read more
Healing van een hond

  Ik kreeg weer een mooie aanvraag voor een ET-healing voor een hond binnen, iets wat ik ook graag doe.Het ging om een hond die last had van haar achterpoot door gescheurde banden.Ze was daarvoor geopereerd...

ET-Healing voor een getraumatiseerde hon…

Read more
Healing voor Gabber

  Het bazinnetje van Gabber mailde me of ik een ET-healing op afstand wilde doen voor hem, want als ze hem optilt gilt hij van de pijn.Ook borstelen heeft hij liever niet. De dierenarts kan niets...

Healing voor Gabber

Read more
Janet Ossebaard

  Levensveranderende gebeurtenis: heling door buitenaardse wezensToen we in 2013 op vakantie waren in het zuiden van Engeland (Glastonbury gebied) om een graancirkel reis te doen onder leiding van Janet Ossebaard, werden het team en ik...

Janet Ossebaard

Read more
Testimonial Lymphoma Hodgkin

  In juli 2011 werd er bij mij lymfklierkanker Hodgkin op drie plaatsen in mijn borst geconstateerd. Na 5 maanden chemokuren en 25 dagen bestralingen bleken de tumoren verdwenen te zijn. Tijdens het herstel van de behandelingen...

Anomiem-Hodgkin

Read more